Jan Chetna Sankalp Sabha


• Sankalp Patra – Jan Chetna Rally ( English.)
• Sankalp Patra – Jan Chetna Rally ( Hindi)
• Letter – Jan Chetna Yatra ( Hindi)

• Letter – Jan Chetna Yatra ( English)
• Video – BJYM Jan Chetna Sankalp Sabha

Photo GalleryJan Chetna Sankalp Sabha
Photo Gallery – Himachal Pradesh Photo Gallery – Chhattisgarh
Photo Gallery – Karnataka Photo Gallery -Ranchi
Photo Gallery – Pali